сряда, 13 юли 2016 г.

Ще се катурне ли съдебната мафия или депутатите са на колене пред нея?

 ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ   И НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ
ДО
Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА Р. БЪЛГАРИЯ-БОЙКО БОРИСОВ
ДО
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р.БЪЛГАРИЯ-СОТИР ЦАЦАРОВ
ДО  
МИНИСТЪРА НА МВР –РУМЯНА БЪЧВАРОВА
При наличието на толкова много информация ще се катурне ли полицията и съдебната мафия с доказани престъпления!


На първо място, с разглеждането на исканията, Народно събрание ще си възвърне отнетото им от Съдебната система правомощие да дава тълкуване на законите когато са неясни или непълни. Това е уредено с Закона за нормативните актове, съгласно който, тълкуване на нормативен акт се дава от органа който го е издал.
На второ място, ще се даде възможност за отмяна на всички влезли в сила съдебни решения, постановени с измама от страна на съда. Оказа се, че това е лесно и има законна възможност. Съгласно процесуалния кодекс решенията, които са нищожни, могат да се отменят без значение във времето.
На трето място, магистратите ще бъдат съдени за престъпления по служба, когато са постановили решение въз основа на лъжи в мотивите или отказ да установят истинските обстоятелства. Това ще стане, ако депутатите приемат искането, да дадат тълкуване, че магистратите са длъжностни лица. Конституцията не е пречка за това.
На четвърто, съдебната система ще се изчисти и ще бъдат изгонени огромен брой магистрати, които са извършвали съдебни измами, ако народните представители дадат дефиниция, що е тежко нарушение на служебните им задължения. 
Не на последно място, ще стане ясно как работят контролните органи на съдебната система и укриват ли престъпления извършени от магистрати.       Сред искането е  Народното събрание да създаде комисия, която да провери във ВСС, ДАНС, Инспектората към ВСС и Прокуратурата  всички откази да бъдат извършени проверки по сигнали на граждани, от която да се установи дали служителите им не са укрили престъпления.
 За явно и доказано  престъпление – в нарушение  на всякакви закони. Но, явно се опитвам да се боря от години  с материя, която не разбирате (каква агресия)и много вероятно за това да се е стигнало до този резултат...при желание от Ваша страна бихме могли се запознаване с казуса.                                                                                                                                                               А , накъде сега?!

По чие нареждане се иска справката?-

Актове на органите на досъдебното производство
Чл. 199. (1) В досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления.
(2) Всяко постановление съдържа: данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за делото, по което се издава; мотиви; диспозитив и подпис на органа, който го издава.
Отказ на прокурора да образува досъдебно производство
Чл. 213. (1) Прокурорът може да откаже да образува досъдебно производство, за което уведомява пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението.
(2) По свой почин или по жалба на лицата по ал. 1 прокурор от по-горестоящата прокуратура може да отмени постановлението по ал. 1 и да разпореди образуването на досъдебно производство и започване на разследване.
Основания, които изключват образуване на наказателно производство, и основания за прекратяването му
Чл. 24. (1) Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) деянието не е извършено или не съставлява престъпениe!

сайта се редактира!

Няма коментари:

Публикуване на коментар