неделя, 22 януари 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЦАЦАРОВ!

                                                                          

                                                   ДО
                                                                             ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
                                                                             НА Р БЪЛГАРИЯ
                                                                             Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ
                                               КОПИЕ ДО:                                                                                                                            
                                                                             ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА
                                                                         БТВ  - СОФИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО-СИГНАЛ
(чрез медиите)
                                                                                           
От  Живко Желев Бъчваров,  гр. Сливен
ул.”Малина” № 9
тел.: 0887 / 02 76 08

Срещу:
Незаконосъобразните действия на УПРАВИТЕЛЯ НА „вИК – СЛИВЕН” оод, във връзка с чл. 59 от нпк и чл.38 от здои

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,

Господин Главен Прокурор,  тъй като се опасявам, че на територията на гр. Сливен няма да получа адекватен отговор, се обръщам директно към вас.
Сигналът ми е следният:
         На 15.08.2016г. входих в администрацията на „ВиК-Сливен” ООД Заявление за достъп до информация  с вх. № РД-04-2701. Информацията, която поисках със заявлението, представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Тази информация е свързана с обществения живот  и ако ми бъде предоставена бих могъл да си съставя мнение за дейността на „ВиК – Сливен“ ООД по интересуващите ме въпроси, свързани с използваните измервателни уреди и подадените количества питейна вода на територията на Област Сливен, както и с резултатите от извършена финансова ревизия в дружеството и броя освободени и назначени в него служители за последната година.  Информацията не попада в някое от предвидените в ЗДОИ ограничения и не съществува законова пречка да я получа. Тъй като в законоустановения срок не получих исканата информация, написах жалба до горепосоченото дружество за мълчалив отказ. Тъй като нямаше движение по жалбата направих иск в Административен съд – Сливен и поисках съдът да се разпореди и да задължи ответната страна - ”ВиК- Сливен ООД да предостави исканата от мен информация. Административен съд – Сливен образува дело под № 314/11.01.2017г. Ответникът по посоченото АД е Управителят на „ВиК - Сливен“ ООД, който е редовно призован, но не се яви на заседанието, насрочено за 11.01.2017г от 11ч 30мин., представяйки командировъчно, в което се сочи, че управителят Рашев ще отсъства от 11.01. до13.01.2017г., а в същото време Управителят Рашев на 11.01.2017г е бил на работното си място. Ползвайки умишлено командировъчно/което сам може  да си изготви и по всяко време/, като причина поради която делото бе отложено и не ми е ясно още колко пъти ще бъде отлагано, тъй като  за него става ясно какви въпроси ще бъдат разисквани в този процес-неудобни за самата управа, но необходима информация, свързана с общения живот и касаеща интересите на потребителите на вода в област Сливен.
В тази връзка въпросите ми към Вас са следните:
1.     Има ли право Управителят на „ВиК-Сливен” ООД да ме лишава като общественик от исканата информация, като съгласно нормата на чл.38 от ЗДОИ, управителят е длъжен да посочи правното и фактическото основание за отказ и писмено да ме уведоми за решението си да направи отказ?
2.     Наказуемо ли е поведението на Управителя на „ВиК-Сливен ООД, след като е представил неистински документ за командировка, а в същото време е бил на работното си място, а е можел и да прати свой представител?
3.     Носи ли наказателна отговорност Управителят за тези си действия/отказ на информация, предоставяне на командировъчно с невярна информация/ и защо Председателят на АС-Сливен не налага такава?!?
  Уважаеми Господин Главен Прокурор,
  Уважаеми Господа,
 с оглед изложеното и разкриване на обективната истина, моля да бъде разпоредено на Сливенска районна прокуратура да провери фактите и излезе със становище относно предявеното пред Вас с отвореното писмо-сигнал.
Прилагам: 1.Копие на заявление за достъп до информация до „ВиК-Сливен” ООД с вх. № РД-04-2701/15.08.2016г.


            2. Копие на Решение на дело №314/16г. Административния съд
          


Живко Желев Бъчваров
гр. Сливен, кв. Речица, ул.”Малина” 9
           GSM: 0887 027 608,  е-mail: jivko2811@gmail.comВКП препраща до Административния ръководител на РП Сливен, под №792/2017г. ОТВОРЕНО ПИСМО-СИГНАЛ
На ход е Прокуратурата в СЛИВЕН!!!


Наблюдаващия прокурор, прехвърля топката на РПУ Сливен в ръцете на Полицейски Инспектор Мишо Иванов

За да Ви стане ясно как се правят банкети във "ВиК"- Господа Прокурори и Полицай, през работно време, погледнете снимката по дата и час!?
За да стане ясно на гражданите в Сливен, какво се иска от прокуратурата, която да разследва за причините на отлагане на делото изпратих Становище! 
      ДО  Полицейски Инспектор Мишо Иванов      РПУ  СЛИВЕН                                      

                                    СТАНОВИЩЕ


от Живко Желев Бъчваров- гр. Сливен  ул. Малина №9                                     GSM:0887027608, E- mail: jivko2811@gmail.com


Относно:  Причините за неявяването на  Управителя на „ВиК“ Сливен по  АД №314/16г.   в което е ответна страна и не се явява!
В АС-Сливен входих жалба за мълчалив отказ на управителя на „ВиК-Сливен” по Заявление за достъп до информация по ЗДОИ. В жалбата  по делото се сочи , че управителят има  мълчаливия отказ по ЗДОИ,  като противоречащ на процесуалния и материалния закон, че съгласно чл. 59, ал. 2 от АПК и чл. 38 от ЗДОИ, съответният орган следва да се произнесе с мотивирано решение. Моли съда да отмени мълчаливия отказ на управителя на „ВиК” ООД – Сливен и да реши делото по същество, като задължи ответника да му предостави исканата информация. На 11.01.2017г.в заседание  по  дело №314/16г.  на АС – Сливен, управителят на „ВиК-Сливен” ООД не се яви, като представи  писмено Заявление за отлагане на делото с мотив, че е в командировка  във връзка със служебните си задължения. Друг е въпросът, че дружеството можеше да се представлява от упълномощено от управителя лице. По тази причина следващото заседание съдът насрочи за след два месеца.  След закриване на заседанието аз отидох  до административната сграда на „ВиК-Сливен”, за да разбера действително ли управителят отсъства. От запитването на портиера разбрах, че  инж. Рашев е на работа. След като разбрах това, настоявах да се срещна с управителя. Портиерът позвъни  на секретарката на управителя и след като той продиктува имената ми, от там му беше казано да каже, че управителят го няма в момента. Тогава се убедих, че той е подал невярна информация и по този начин е подвел съда. Изчаках доста време, през което влязоха няколко външни човека и се забавяха доста време, което потвърди, че той е в сградата и се среща с тях. Докато изчаквах, забелязах, че в сградата  има камери за наблюдение на влизащите и излизащите. Тогава реших, че ще подам сигнал до прокуратурата да се направи проверка на записите, с което ще се потвърди, че управителят Рашев на 11.01.2017г. е бил на работното си място, а е представил подвеждащи съда документи. И тъй като съдът приема така представените документи и се базира на тях, а не се направи проверка на достоверността, аз подадох сигнала за да се извърши такава.За целта настоявам:


1. Разследващите органи да извършат необходимите процесуално-следствени действия, като проверят записите от камерите на 11. 01.2017г. и проверят документацията за този ден/входяща, изходяща, писма, договори/, която би следвало да бъде подписана от управителя.
2.   Това доказателство е необходимо, за да се представи в съда, тъй като ако се окаже вярно, управителят носи съответната отговорност по закона.
3.   
Ако не бъде направено необходимото, ще  пристъпя към последващи действия с цел установяването на истината.                                                                                                           

Кой е Живко Желев прокуратурата да разбере от предоставената картата!!! Няма коментари:

Публикуване на коментар